A. Eskiçağda Felsefe

 • Doğa filozoflarının temel problemi nedir? Bu probleme verdikleri farklı yanıtları hangi gerekçelere dayandırmışlardır?

 • Pitagorasçıların arkhe sorununa getirdikleri çözümü doğa filozoflarınınkinden farklı kılan yanı nedir? Pitagorasçılar ile Platon arasındaki görüş benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir?

 • Sofistlerin bilgi anlayışını anlatın. Öznelci ve göreci bakışlarının altında ne tür iddialar yer almaktadır?

 • Sofistlerin toplumsal kurumların ve ahlakın kökeni hakkındaki temel iddiaları nelerdir?

 • Platon’un idea öğretisini anlatın.

 • Platon’un bilgi anlayışını Sofistlere getirdiği eleştiriler bağlamında anlatın.

 • Platon’un erdem anlayışını bilgi anlayışıyla ilişkisinde anlatın.

 • Platon’un sanat görüşünü bilgi ve erdem anlayışıyla ilişkisinde anlatın.

 • Platon’un ruh görüşünü anlatın.

 • Platon’un ruh görüşüyle ilişkisinde toplumsal yapı hakkındaki idealini anlatınız.

 • Aristoteles’in töz anlayışını Platon’un idea öğretisine getirdiği eleştiriler bağlamında anlatın.

 • Aristoteles’in erdem öğretisini anlatın.

 • Aristoteles’in karakter erdemleri ile düşünce erdemleri arasında yaptığı ayrım neye dayanmaktadır?

 • Aristoteles’in tragedya hakkındaki düşüncelerini olanaklılık, katharsis, mimesis kavramlarını merkeze alarak anlatın.

 • Plotinos’un töz öğretisini, Eskiçağ’dakilerden ayrılan yanlarını ve Ortaçağ’dakilere yol açan temel özelliklerini anlatın.

B. Ortaçağda Felsefe

 • Tümeller tartışmasını anlatın.

 • Ortaçağ’da din, felsefe ve bilimin konumu ve aralarındaki ilişkileri anlatın.

 • Sapientia ile scientia kavramlarını açıklayıp aralarındaki ilişkiyi anlatın.

 • Augustinus’un varlık ve bilgi görüşlerini anlatıp aralarındaki ilişkiyi anlatın.

C. Rönesans Felsefesi

 • Rönesans dönemindeki felsefe anlayışının temel özelliklerini Ortaçağ’dakilerden farklılıklarına dayanarak değerlendirin.

 • T. More ve Campanella’nın ideal toplum anlayışlarının dayandığı temel ilkeler nelerdir?

 • T. More ve Campanella’nın ideal toplum anlayışlarında yöneten-yönetilen ilişkisinin nasıl tasarlandığını anlatın.

 • Bacon’ın tümevarıma ilişkin görüşünü Aristoteles’e getirdiği eleştiriler bağlamında anlatın.

 • Macchiavelli’nin siyaset hakkındaki anlayışını anlatın.

D. 17. Yüzyılda Felsefe

 • Descartes’ın töz anlayışını anlatın.

 • Descartes “Düşünüyorum o halde varım” önermesine nasıl ulaşmıştır? O önermeden yola çıkarak Tanrı ve maddi gerçekliği nasıl yeniden inşa etmiştir?

 • Descartes’ın doğuştan düşünceler hakkındaki öğretisini anlatın.

 • Descartes’ın doğruluk ve yanılma hakkındaki düşüncelerini anlatın.

 • Hobbes, Locke ve Rousseau’nun doğa durumu hakkındaki düşüncelerini ve devletin doğa durumu karşısında işlevini nasıl tasarladıklarını anlatın.

 • Spinoza’nın “varlığını sürdürme çabası” (conatus) ile Etiki arasındaki ilişkiyi anlatınız.

E. 18. Yüzyılda Felsefe

 • Locke’un ve Kant’ın ide anlayışını karşılaştırınız.

 • Hume’un nedensellik ve tümevarım hakkındaki düşünceleri anlatınız.

 • Berkeley’in “Var olmak algılanmış olmaktır” önermesini açıklayınız.

 • Kant’a göre hiç kimsenin ahlaki olarak birbiriyle çatışmayıp uyum içinde olduğu bir durum nasıl mümkündür?

 • Kant’ın Saf Aklın Eleştirisindeki “Sentez” aşamalarını anlatınız.

 • Kant’a göre “özgürlük” ve “ahlak yasası” arasındaki ilişkiyi anlatınız.

 • Kant’ın “Kopernik Devrimi”ni anlatınız. Etik’teki yansımasını açıklayınız.

 • Kant’a göre “Aydınlanma” nedir?

 • Voltaire, Leibniz’in bu dünyanın mümkün dünyaların en iyisi olduğu düşüncesine nasıl bakar? Anlatınız.

F. 19. Yüzyılda Felsefe

 • Hegel’de “aklın hilesi” kavramını anlatınız

 • Hegel “Tinin fenomenolojisi” eserinde neden fenomenoloji sözcüğünü kullanır? Tinin serüvenini başlangıçtan sonuna kadar özetle anlatınız.

 • Hegel’in diyalektiği ile Marx’ın diyalektik materyalizmini karşılaştırınız.

 • Hegel’de köle–efendi diyalektiği hangi temele dayanır anlatınız.

 • Schopenhauer’in “özgür irade” düşüncesine itirazını ve ahlak anlayışını anlatınız.

 • Nietzsche’nin “ebedi dönüş”, “güç istenci” ve “üst insan” kavramlarını açıklayınız.

 • Nietzsche’nin amor fati’si ve hayata “evet” demesini bağlamıyla birlikte anlatınız.

G. 20. Yüzyılda Felsefe

 • Varoluşçuluk felsefesini Kierkegaard’ı örnek alarak anlatınız.

 • Dilthey’da “anlama” ve “açıklama” kavramlarını açıklayınız.

 • Heidegger’e göre “kaygı” kavramını anlatınız.

 • Husserl’in fenomenolojisinde “kesinlik” nasıl sağlanır? Anlatınız.

 • Gadamer’de “önyargı”, “önedim” kavramlarını açıklayınız.

 • Mantıksal Pozitivizm akımını dayandığı öncüllerle birlikte açıklayınız.

 • K. Popper’a göre “yanlışlanabilirlik” kriteri nedir?

 • Derrida’ya göre metafiziğin şiddeti nasıl işler ve anlamım kaynağı nedir? Tartışınız.

 • Michel Foucault, arkeolojik çözümlemesinde, bilginin pozitif bilinçdışı olarak tanımladığı tarihsel a priori olanı, nasıl belirlemektedir? Bu belirleme, bir dönemin ya da kültürün epistemesinin öğrenilmesini nasıl sağlamaktadır? Tartışınız.