A. Eskiçağda Felsefe

* Doğa Filozofları, Pitagorasçılar, Sofistler, Stoacılar

Felsefe Tarihi, Macit GÖKBERK; Felsefe Tarihi, Ahmet CEVİZCİ; Yunan Felsefe Tarihi, W.K.C. GUTHRİE; Doğa Tasarımı, R.G. COLLİNGWOOD.

* Platon, Devlet, Sokrates’in Savunması, Kriton, Menon, Phaidon, Şölen, Theaitetos, Sofist, Kharmides.

* Aristoteles, Metafizik, Nikomakhos’a Etik, Organon (Yorum Üzerine, Kategoriler, Birinci ve İkinci Analitikler), Politika, Poetika

* Plotinos, Enneadlar

B. Ortaçağda Felsefe

* Metinlerle Ortaçağda Felsefe, Betül ÇOTUKSÖKEN, Saffet BABÜR; Ortaçağda Felsefe, Etienne GİLSON.

* Augustinus, İtiraflar, City of God

* Thomas Aquinas, Varlık ve Öz

C. Rönesans Felsefesi

* Rönesans Felsefesi, Ernst BLOCH.

* Boccaccio, Decameron Öyküleri.

* Niccolo Macchiavelli, Prens.

* M. Montaigne, Denemeler.

* T. More, Utopia.

* Campanella, Güneş Ülkesi.

* F. Bacon, Denemeler, Novum Organum

* Hugo Grotius, Savaş ve Barış Hukuku

D. 17. Yüzyılda Felsefe

* Descartes, Metot Üzerine Konuşma, Meditasyonlar, Felsefenin İlkeleri

* Hobbes, Leviathan, De Cive

* Spinoza, Etika, Tractatus Theologica-Politicus

* Leibniz, Monadoloji

E. 18. Yüzyılda Felsefe

* J.J. Rousseau, Toplum Sözleşmesi, İnsanlar Arasındaki Eşitsizliği Kaynağı

* J. Locke, İnsanın Anlığı Üzerine Bir Deneme, Hükümet Üzerine Birinci ve İkinci İnceleme

* G. Berkeley, İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine, Hylas ile Philonous Arasında Üç Konuşma

* D. Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme

* Voltaire, Candide ya da İyimserlik, Felsefe Sözlüğü

* I. Kant, Prolegomena, Saf Aklın Eleştirisi, Pratik Aklın Eleştirisi, Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi

F. 19. Yüzyılda Felsefe

* Alman İdealizmi, F. COPLESTON

* J.G. Fichte, The System Of Ethics: according to principles of the Wissenschaftslehre (Das System der Sittenlehre); Wissenschaftslehre ???

* F.W.J. Schelling, First Outline of a System of the Philosophy of Nature (Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie)

* G.W.F. Hegel, Tinin Görüngübilimi, Tüze Felsefesi, Tarihte Akıl, Mantık Bilimi, Tarih Felsefesi, Tarihte Akıl

* A. Schopenhauer, İsteme ve Tasarım Olarak Dünya, İstencin Özgürlüğü Üzerine

* K. Marx, Alman İdeolojisi, 1844 Elyazmaları, Komünist Manifesto, Kapital

* F. Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü Üzerine, İyinin ve Kötünün Ötesinde, Böyle Buyurdu Zerdüşt, Güç İstenci

G. Çağdaş Felsefe

* W. Dilthey, Hermeneutik ve Tin Bilimleri

* Henri Bergson, Ahlak ve Dinin İki Kaynağı, Metafiziğe Giriş.

* L. Wittgenstein, Tractatus, Felsefi Soruşturmalar

* J. Saussure, Genel Dilbilim Dersleri

* Edmund Husserl, Kesin Bir Bilim Olarak Felsefe, Fenomenoloji Üzerine Beş Ders, Avrupa İnsanlığının Krizi ve Felsefe

* M. Heidegger, Varlık ve Zaman, Metafizik Nedir?

* K. Popper, Bilimsel Araştırmanın Mantığı, Açık Toplum ve Düşmanları, Tarihselciliğin Sefaleti

* J.P. Sartre, Varlık ve Hiçlik, Varoluşçuluk Bir Hümanizmadır

* M. Buber, Ben ve Sen, Tanrı Tutulması

* E. Levinas, Zaman ve Başka, Ölüm ve Zaman, Monokl Dergisi (sayı: 8-9, Levinas Özel Sayısı)

* T. Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı

* H.G. Gadamer, Hakikat ve Yöntem I-II

* J.F. Lyotard, Postmodern Durum

* P. Feyerabend, Akla Veda, Yönteme Hayır, Özgür Bir Toplumda Bilim

* G. Deleuze, Ampirizm ve Öznellik, Felsefe Nedir?, Nietzsche ve Felsefe

* M. Foucault, Bilginin Arkeolojisi, Deliliğin Tarihi, Cinselliğin Tarihi, Kelimeler ve Şeyler

* R. Rorty, Felsefe ve Doğanın Aynası

* J. Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, Bilgi ve İnsansal İlgiler, Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine

* J. Derrida, Gramatoloji

* A. Badiou, Being and Event, Sonsuz Düşünce, Etik